گروه

تاریخچه شرکت صنعتی آما

ابتکار تولید الکترود جوشکاری در ایران  پس از "مطالعات" و بررسی های بعمل آمده توسط سه نفر از متخصصین و پیشکسوتان صنعت کشور در اردیبهشت ماه 1338 شکل گر...